חוקים ותקנות בנושא רעש ואקוסטיקה.

החוק למניעת מפגעי רעש, תקנות אקוסטיות.


להלן  קישורים עבור החוקים והתקנות המרכזיים העוסקים במפגעי רעש ואקוסטיקה ("החוק למניעת מפגעי רעש", אקוסטיקה לקויה, בידוד אקוסטי ועוד. להלן עיקריהם:

חוק הרעש, תקנות רעש החוק למניעת מפגעים, 1961
 • חוק הרעש, תקנות רעשתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
  התקנות קובעות איסורים, חלקם מוחלטים וחלקם בין שעות מוגדרות, לביצוע מעשים העלולים לגרום לרעש חזק שעלול להפריע. הנושאים לגביהם קיימות הוראות בתקנות הם:
  צופר ומשתיק קול                 מכשירי קול
  תיקונים ושיפוצים                 מכונות
  טלטול מכלים                       הודעות ופרסומת
  מערכת אזעקה בנכס            מערכת אזעקה ברכב
  חבטת שטיחים                     מזגנים ומדחסים
  בעלי חיים
חוק הרעש, תקנות רעש תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990: 
    בתקנות למניעת רעש התש"ן מופיעים הדרך והאמצעים למדידת רעש עפ' החוק, וכן הסברים על אופן ביצוע בדיקת 
    רעש ואקוסטיקה.
    בחוקי רעש אלו מופיעים רמות הרעש המותרות במהלך שעות היממה השונות.
    כמו כן ישנה התייחסות בתקנות למניעת רעש אלו לגבי סוג המבנה המוטרד מהרעש (ביתי, ציבורי, תעשייתי וכו')  
    ופרקי הזמן שהמבנה סובל מאותו רעש.
    לדוגמא:
   בשעות הלילה הרעש המקסימאלי המותר בבית מגורים לפרק זמן של עד 30 דקות הינו 45dB. ולפרק זמן מעל 30    דקות  הוא  40dB.
   בשעות היום,  הרעש המקסימאלי המותר בבית מגורים  עד 2 דקות הינו 80dB. בפרק זמן של עד 3 שעות: 60dB.
   
חוק הרעש, תקנות רעש תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט
    אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש. סוגי ציוד. מצבי פעולה ושיטות מדידה.

חוק הרעש, תקנות רעש תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשע"א-2011
 עדכון תקנות הרעש  התשע"א נכנסu לתוקף באפריל 2011 נועד לשפר את איכות החיים באזורי מגורים, ומגביל את השעות המותרות לביצוע עבודות שונות:
 • עבודות תיקונים, שיפוצים ובנייה בבנייני מגורים :
 • איסור על שימוש בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול
 • שימוש במכונות ובציוד הנדסי לצורך עבודות חפירה, בנייה או הריסה באזורי מגורים
 • שימוש בחזיזים ונפצים באזורי מגורים:
 • הגבלת השימוש בזיקוקין דינור הפעלת זיקוקין מותרת רק במרחק העולה על אלף מטר מאזור מגורים, בין השעות 7:00 בבוקר ל- 22:00 בלילה, או במועדים מיוחדים (ליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים).
 • הגבלת השימוש בציוד גינון הגורם לרעש :
 •  איסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול.
 • איסור כוללני על שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש באזורי מגורים.
חוק הרעש, תקנות רעש צו סדר הדין הפלילי (ברירות משפט - מניעת רעש), התש"ס
צו סדר הדין הפלילי (ww.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash09_1.pdf">ברירות משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000 
הצו כולל פירוט של 29 עבירות קנס. העבירות נוסחו על פי הקבוע בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 והתקנות לפיו. שיעורי הקנסות נעים בין 150 ל- 1,800 ₪ בהליך של ברירת משפט, בהתאם לחומרת העבירה ולמבצעה.
על פי צו זה, ישנה אבחנה בין סעיפי עבירה המחייבים מדידת מפלסי רעש לבין סעיפי עבירה בהם התרשמותו הסובייקטיבית של רושם הדוח מספקת.

חוק הרעש, תקנות רעש תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו 2006
   התקן מד רעש לאולם שמחות. ניתוק זרם החשמל כאשר מפלס הרעש עולה על dB(A) 85 .
   דיווח שנתי לרשות  הרישוי.

חוק הרעש, תקנות רעש תקנות רישוי עסקים מקומיות של מועצות מקומיות ועיריות הקובעות תקנות מקומיות למניעת והגבלת רעש בהתאם לסמכותן.

חוק הרעש, תקנות רעש  רשימת  טלפונים של הממונים על הרעש במשרד להגנת הסביבה- המטפלים בנושאי מטרדי רעש.

חוק הרעש, תקנות רעש תקן ישראלי לרעש ממערכת אינסטלציה, 1418.  
תקן אקוסטי זה עוסק בבדיקות רעש  ממתקני אינסטלציה שונים, כגון: רעש מתקני אספקת מי שתייה, רעש ממערכת ניקוז מים , רעש שרברבות, ועוד.
בתקן אקוסטי זה  מופיעות רמות רעש  צנרת ורעש אינסטלציה מקסימליות מותרות עבור:
קבועי שרברבות בדירה (35 dB) ובמבני ציבור (40dB).
קבועי רעש צנרת המבנה,כגון רעש מערכת המיים והביוב בדירה (30dB) ובמבני ציבור (35dB).

חוק הרעש, תקנות רעש תקן ישראלי  1004חלק  3:בידוד אקוסטי בבנייני מגורים, רעש ממעליות.
המקור לתקן רעש מעליות זה הינו תקן גרמני VDI 2566-1988- Noise reduction on lifts :1.5 .
רמת הרעש המקסימלית המותרת בחדרי מגורים עפ' תקן רעש מעליותהנ"ל היא 35dB(A) Fast.

חוק הרעש, תקנות רעש הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים , פברואר 1999.
וועדה זו קבעה קריטריונים לרעש מדרכים, ובינהם:
שיטות לביצוע מדידת רעש מדרכים לקראת סלילת דרך חדשה ובהרחבת דרך קיימת.
מיגון אקוסטי דירתי
חישוב וחיזוי מפלסי רעש.

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש תקן ישראלי ת"י 1309 "אקוסטיקה: מדידות בליעת קול בחדר הדהוד"
בתקן אקוסטי זה מוסבר בין היתר על אופן ביצוע וחישוב זמן ההדהוד בחלל.
תקן זה הינו תרגום של תקן בינ"ל :
ISO 354:Acoustics-measurement of sound absorption reverberation room

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש תקן ישראלי ת"י 1034 חלק 7, אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בניין- מדידות באתר של בידוד מפני קול הולם של רצפות ותקרות. 
התקן האקוסטי קובע שיטות למדידת תכונות הבידוד מפני קול הולם של ריצפות בין שני חדרים .
תקן אקוסטיקה זה הינו תרגום של תקן בינ"ל :
ISO 140-7 Acoustic : measurement of sound insulation in buildingss
 and of building elements-field measurements of impact sound insulation floors

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש ת"י 1034, חלק 4, מספטמבר 1980: "אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בנין - מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באוויר בין חדרים".
תקן אקוסטי זמסביר על שיטת מדידת ערכי הבידוד של הקירות .

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש תקן ישראלי ת"י 1004-1: " בידוד אקוסטי בבתי מגורים: קירות ותקרות (רצפות) בין דירות".
תקן אקוסטי זה מגדיר את ערך הבידוד המינימאלי של קירות תקרות ורצפות בפני רעש קול נישא באוויר, וכן את הערך המקסימלי הנדרש המעניק בידוד אקוסטי תקין של הרצפה/תקרה המפרידה בין הקומות בפני קול הולם . 

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש תקן 225 IEC.
בתקן אקוסטיקה זה מופיעים הנחיות מדידת הרעש .

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש תקן ישראלי ת"י 985 חלק 2 " אקוסטיקה- הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנטי בניין – בידוד מפני קול הולם".
בתקן אקוסטי זה מוסברת שיטת החישוב של ערך הבידוד האקוסטי לקול הולם.

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש תקן ישראלי ת"י 985, חלק 1, ממאי 1986: "אקוסטיקה: הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנטי בנין - בידוד בניינים ואלמנטי הפנים שלהם מפני קול נישא באוויר".
תקן אקוסטי  מסביר על חישוב הפרש הרמות המתוקנן ומשוקלל.

תקנות אקוסטיקה, תקנות רעש תקנות הרעש ההולם בתקן ישראלי 1629.
בתקנות אקוסטיות אלו מופיעות הנחיות התקן לביצוע ריצוף ובידוד.


חוק הרעש, תקנות רעש לפורום רעש ואקוסטיקה    בדיקת רעש ואקוסטיקה של אתרוג מהנדסים.


חדשות אתרוג מהנדסים:
רעש ואקוסטיקה

צוות פקחי הלילה של העיריה והמשטרה טיפל בהתגודדות של בני נוער שגרמה למטרדי רעש סמוך לבתי מגורים ברחוב עקיבא. במסגרת הטיפול במקרה הוגש קנס לאחד התושבים המתגודדים בסך 430 שקלים בגין הקמת רעש.
[10.08.09]

תלונה של תושבים למוקד העירוני על מפגע רעש בשכונתם, הובילה לתפיסתם של שני צעירים החשודים שגנבו אופנוע והתפרעו בכביש [11/08/2009]

תושבי מודיעין מוחים על ההחלטת הסטת תנועת המטוסים מעל עירם, וטוענים כי רעש מטוסים יפגע קשות באיכות החיים בעיר
[24/7/2009]

בית משפט השלום בירושלים הטיל קנס בגובה 1250 ש"ח על הנאשם א.ע שהפעיל מוסיקה רועשת מרכבו בלילה.

ביהמ"ש השלום בקריית שמונה גזר קנס בסך 24,000 ש"ח על בעל עסק שגרם לרעש חזק בלתי סביר העולה על מפלס הרעש המותר על פי דין.

עיריית ת"א ואגודת בני יהודה נמצאו אחראיות ביצירת מטרד רעש כתוצאה מהמבנה הקהילתי שבנו, ונגזר עליהן לפצות את התובעים בסכום כולל של 359,600 ש"ח בגין ערך ירידת הדירות והסבל ממטרד הרעש.


המשרד להגנת הסביבה בדיקת רעש בדיקת אקוסטיקה